Beslutsfattare ställdes mot väggen

Under Europaforum har inbjudna ungdomar från Jämtlands gymnasium ställt deltagande politiker och tjänstemän mot väggen om deras uppfattning om Sveriges medlemskap i EU.

Sanna Palomaa, Europa Direkt, intervjuar ungdomarna, som går utbildningen Internationella relationer, om deras undersökningar under konferensen.

Fråga 1: Har din egen uppfattning om Sveriges medlemskap i EU förändrats jämfört med hur du tänkte för 20 år sedan?

Den stora majoriteten av de tillfrågade har svarat ja och några få har svarat nej.

Fråga 2: Tycker du att människor generellt har tillräckligt goda kunskaper om EU med tanke på att ca 60 procent av kommunala beslut påverkas av EU?

Här är de tillfrågade helt eniga, såväl politiker som tjänstemän, att befolkningen i stort inte har kunskap eller överblick om att EU påverkar regionalt och lokalt.

undefined

Fråga 3: Hur anser du att Sverige har påverkats av medlemskapet under dessa 20 år?

Den enda som svarat ”negativt” ansåg att det berodde på medias negativa rapportering om EU.

Fråga 4: Hur tycker du att din region har påverkats av medlemskapet i EU? Både positivt och negativt? Inom vilka områden har EU påverkat din region mest?

Alla politiker och majoriteten av tjänstemännen tycker att vi har möjlighet att påverka.

Fråga 5: Hur har din region påverkats av EU-medlemskapet? Inom vilka områden?

Tjänstemännen var överlag positiva kring EU:s arbete, som man ansåg har stärkt regionerna och näringslivsutvecklingen. Det negativa är att man inte riktigt nått alla målen och att det lokala inflytandet minskar när regionala frågor avgörs i Bryssel.

Politikerna ansåg att finansieringen har påverkats positivt, att det är lättare för företag att får stöd och att infrastrukturen har blivit bättre i den egna regionen.

Senast ändrad: 2015-03-16 kl. 12:41