De fyra nordligaste länen positionerar sig på EU nivå i Bryssel

Den 29-30 november genomförde Europaforum Norra Sverige ett rapportörsmöte i Bryssel där drygt 60 politiker och tjänstemän från de fyra nordliga länen deltog och träffade beslutsfattare från EU-parlamentet och företrädare som är direkt involverade i de pågående förhandlingarna om EU:s långtidsbudget och strukturfonderna inför nästa programperiod.

– Det är viktigt att vara på plats för att påverka och framföra våra ståndpunkter, säger Erik Bergqvist, ordförande i Europaforum Norra Sverige. Risken är överhängande att vi förlorar stora summor EU-medel till norra Sverige. Medel som är mycket betydelsefulla för exempelvis satsningar på innovationer, företagande, infrastruktur och utbildning. I de avbrutna förhandlingarna om EU:s långtidsbudget präglas debatten av nationella intressen, egna avgifter och eventuella rabatter. Det som glöms bort i debatten är syftet med budgeten, dvs. att vara ett instrument för EU:s sammanhållnings -politik och ett konkurrenskraftigt Europa med satsningar på tillväxt och jobb. Debatten om minskad budget bidrar till en växande protektionism och EU-skepticism.

På mötet i Bryssel antog Europaforum Norra Sveriges rapportörer två positionspapper, ett avseende att etablera ett Europeiskt innovationspartnerskap för gleshetsregioner med fokus på smarta teknologier, produkter och tjänster samt inkludering av e-samhället. Samt ett positionspapper med anledning av förhandlingar om EU:s långtidsbudget med tillhörande regleringar för sammanhållningspolitiken.

EU-kommissionen gick i dagarna ut med underlaget inför förhandlingarna mellan EU-kommissionen och Sverige kring den kommande partnerskapsöverenskommelsen som utgör grunden för de framtida programmen mellan 2014-2020. Det beror förstås på hur besluten om EU:s långtidsbudget och de olika fondregleringarna i slutändan landar.

EU-kommissionen lyfter här bl. a. fram de förutsättningar som Norra Sverige möter med extremt gles befolkning, kallt klimat och långa avstånd, både inom Sverige och till övriga europeiska marknader. Det växande regionala samarbetet i den norra delen av EU och en utökad samverkan med grannregionerna i Norge och Finland inom den arktiska Barentsregionen erbjuder möjligheter att möta utmaningar som en negativ befolkningsutveckling och behovet av att rikta strukturfondsmedel till detta. 

Den så kallade "gleshetsbonusen" för norra Sverige och Finland kan bli en öppning i budgetförhandlingarna som ger Sverige en möjlighet till återföring av medel och där regeringen har en chans att argumentera för en höjning nu till 39 euro per capita.

– Vi har lyckats synliggöra våra utmaningar samt möjligheter som finns i norra Europa och vilket mervärde det ger EU, säger Erik Bergqvist. Det innebär också förståelse för betydelsen av tillgång till strukturfondsmedel. Norra Sverige förstärker sin position på EU-nivå genom att samarbeta inom Europaforum Norra Sverige, våra Brysselkontor samt inom Northern Sparsely Populated Area -nätverket.

Europaforum Norra Sverige är ett nätverk mellan politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten om politiken på EU-nivå men framförallt öka engagemanget i utformning av EU-politiken i de avseenden den berör norra Sverige.

Reportage från det utökade rapportörsmötet i Bryssel 29-30 november finns här.

Senast ändrad: 2015-03-11 kl. 15:15