EFNS postionspapper svavel i fartygsbränslen

Norra Sveriges industrier hotas av nya regler  

 

I en skrivelse till regeringen och EU-kommissionen vill Europaforum Norra Sverige uppmärksamma konsekvenserna för regionens basindustri av de nya reglerna för svavelhalten i fartygsbränslen.

 

- Europaforum Norra Sverige välkomnar strängare regler för den internationella sjöfarten och särskilt i känsliga Östersjön. Reglerna måste dock vara kostnads- och miljöeffektiva. Reglerna får inte heller snedvrida konkurrensen i EU, säger Jens Nilsson, ordförande i Europaforum Norra Sverige.

 

De estniska och finska regeringarna har agerat genom att informera IMO att ikraftträdandet av reglerna är beroende på resultatet av de studier som just nu utförs av EU-kommissionen.

 

I Europaforum Norra Sveriges skrivelse uppmanar tolv politiker från de fyra nordliga länen svenska regeringen att agera på samma sätt som sina finska och estniska kollegor, samt att verka för att reglerna harmoniseras inom EU.

 

Konsekvenserna av de markant hårdare reglerna i svavelkontrollerade områden har visat sig bli mycket kostsamma och uppväger inte den bedömda miljönyttan. Dessutom har reglerna visat sig kunna bli kontraproduktiva för miljön då landbaserade transporter kommer att öka. Konkurrenssituationen gentemot resten av Europa kommer ett bli snedvriden för regionens näringsliv.

 

- Det är oacceptabelt ett en del av EU särbehandlas negativt på detta sätt.  Vår basindustri drabbas hårt av dessa nya internationella regler för svavel i fartygsbränslen, påpekar Harriet Classon, rapportör för Kommunikation och Infrastruktur i Europaforum Norra Sverige.

 

Det är den internationella sjöfartsorganisationen IMO som inför nya regler för sjöfarten. IMO-reglerna, som antogs i oktober 2008, kommer att införlivas i EG-rätten genom revidering av EU-direktivet Kom 1999/32/EC om svavelhalten i marina bränslen. EU-kommissionen har påbörjat detta arbete och genomför för närvarande ett antal studier, bl a för att titta på framtida tillgång på bränslen och vilka ökade kostnader reglerna kommer att medföra.

 

FAKTARUTA

Svavelhalt i fartygsbränsle enligt MARPOL Annex VI

 

Globalt

Svavelkontrollområden

idag: 4,5%

idag: 1,5%

1 juli 2010: 4,5%

1 juli 2010: 1,0%

1 januari 2012: 3,5%

1 januari 2015: 0,1%

1 januari 2020: 0,5% eller

1 januari 2025: 0,5%

beroende på utfallet av översynen av utbudet av lågsvavligt bränsle

 
  

Enligt IMO:s nya regler får svavelhalten i fartygsbränsle globalt max vara 3,5 viktprocent från den 1 januari 2012. Tidigast från den 1 januari 2020 sänks svavelhalten ytterligare till högst 0,5 viktprocent. För s k svavelkontrollerade områden som för närvarande omfattar Nordsjön, Östersjön och Engelska kanalen sänks halten till 1,0 viktprocent 1 juli 2010 och från den 1 januari 2015 till 0,1 viktprocent. I dagsläget gäller 4,5 viktprocent globalt och 1,5 viktprocent i svavelkontrollerade områden.

 

Skrivelsen

  

 

Senast ändrad: 2015-03-11 kl. 15:15