EU ser Norrbotten som en resurs för hela Europa

Nordkalotten ses som ett viktigt område för tillväxten inom EU.  Nyligen medverkade Robert Forsberg, s, kommunalråd i Kalix, vid ett dialogmöte med Europeiska kommissionen för att diskutera den framtida regionalpolitiken.

- Intresset för Norrbotten, och vad som händer här, är stort, berättar Forsberg.

Inför den nuvarande strukturfondsperioden tilldelades Norrlandslänen sju miljarder kronor.

Men eftersom EU utökats med fler medlemsländer räknar många med att det ekonomiska stödet från EU till Sverige och Norrbotten kommer att minska.

Under den nya perioden, 2014-2020, kommer förmodligen en större del av de regionalpolitiska stöden att gå till EU:s nya och fattiga regioner. Men samtidigt vill EU skapa en sammanhållningspolitik där stöd även kan ges till de rikare delarna av Europa för innovativa projekt som är av nytta för en smart och hållbar tillväxt i alla medlemsländer.

Hur mycket pengar som avsätts för exempelvis Norrlandslänen under åren 2014-2020 är långt ifrån klart. Men genom samverkansprojekt, som inte är isolerade till Norrbotten, kan länet ändå hoppas på en hel del ekonomiskt stöd från EU.

- Med våra resurser, inte minst i form av naturtillgångar, kan vi bidra till tillväxt och mervärden för alla EU:s medlemsländer, säger Robert Forsberg, s, kommunalråd i Kalix, men som vid mötet i Bryssel mellan Sveriges regioner och Europeiska kommissionen bjudits in som representant för Kommunförbundet Norrbotten.

- Tillsammans med Västerbotten, Västernorrland och Jämtland har vi bildat Europaforum norr. I detta forum för vi gemensamt fram frågeställningar som rör norra Sverige i europaperspektiv.

Det spontana intrycket för Forsberg är att Europaforums gemensamma presentation av möjligheterna och behoven i norra Sverige hörsammades.

- Jag tror att vi gav ett tydligt och bra avtryck bland kommissionens representanter. Vår styrka är att vi har en gemensam syn av behov och möjligheter. Lyckas vi hitta bra samarbetsformer leder detta till nytta för Norrbotten, Norrland Sverige och EU.

Men samarbetet begränsas inte till norra Sverige utan gäller även norra Finland och norra Norge. Studien NSPA (Northern Sparsely Populated Areas) beskriver förutsättningar och möjligheter på hela Nordkalotten.

- Den pekar bland annat på vilka resurser vi gemensamt förfogar över i form av naturtillgångar som; skog, mineraler, gas, olja och fisk men också vilka problem vi står inför befolknings- och åldersmässigt plus våra kultur- och naturarv, förklarar Forsgren.

Barentsregionen (där även norra Ryssland räknas in) kan ses som ett skafferi av naturtillgångar som hela EU har nytta av. Men också som en resurs när det gäller forskning och utbildning där flera av universiteten i norra Sverige och norra Finland är ledande inom vissa områden.

- Vi kan visa på en massa goda exempel från Norrbotten och övriga Nordkalotten som kan gynna den framtida sammanhållningspolitiken inom EU. Vi är exempelvis duktiga på innovationer inom e-hälsa, e-lärande, e-förvaltning och e-tjänster i glesbygd, säger Forsberg.

Att EU väjer att finansiera projekt som har en bredare geografisk nytta kan gynna Sverige som nation och de nordliga regionerna, tror Håkan Ottoson, på Sveriges kommuner och landsting.

- Mötet vi hade var historiskt. Ett 70-tal representanter från Sverige medverkade och fem DG:s från EU var med. Vi presenterade ett antal projekt med betoning på innovationer. Det EU vill ha är en ökad kunskapsöverföring mellan medlemsländerna. Vi ska helt enkelt bli bättre på lärande mellan varandra. Paketera kunskap och sprida den vidare.

Därför vill EU införa fler territoriella program med en tydligare EU-dimension och för en hållbar tillväxt. Tidigare har ett av problemen varit att likartade projekt startats parallellt utan att de haft kännedom om varandra.

- Därför måste vi få ett bättre samarbete på alla politiska nivåer för att skapa kraft. Skapa en delaktighet från EU centralt till nationell, regional och lokal nivå. Allt ska krokas samman.

Ottosson är övertygad om att en framtida sammanhållningspolitik gynnar Sverige.

- På regional och lokal nivå har ett stort pionjärarbete redan gjorts men på något sätt har riksdagen i Sverige varit frånvarande.

EU:s Östersjöstrategi rymmer bland annat den så kallade Bottniska korridoren, en transportled där Norrbotniabanan finns med. Denna tros kunna vara till stor nytta för tillväxten inom hela EU. En fråga där svenska regeringen velat men där EU varit ganska tydliga om nyttan av en sådan satsning.

- Norrbotniabanan är viktig i ett EU-perspektiv men har också en global koppling eftersom den framtida politiken bygger på en hållbar och grön utveckling, säger Ottoson. 

http://www.nspa-network.eu/

Senast ändrad: 2015-03-11 kl. 15:15