Europaforum Norra Sverige påverkar EU!

Idag på Europadagen passar det bra att understryka detta. En del av förklaringen är att vi, förtroendevalda i de fyra nordligaste länen, har samarbetat för att tillgodogöra oss det bästa av EU i det politiska nätverket Europaforum Norra Sverige.

I år firar EU 50 år, och det är snart sju år sedan som Europaforum Norra Sverige bildades i juni år 2000. Syftet var att samla politiker från Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten i en unik konstellation för att vara norra Sveriges röst gentemot EU, och samtidigt minska avståndet mellan europapolitiken och invånarna. Oavsett vad man tycker om EU är vi alla överens om en sak: EU påverkar idag alla politikområden såväl som alla medborgare.

Genom Europaforum Norra Sverige har en unik mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå skapats. Årligen anordnas konferenser där huvudfokus har varit att uppmärksamma och påverka EU:s framtida sammanhållningspolitik. Sju år senare kan vi konstatera av vi har varit mycket framgångsrika i vårt arbete, inte bara genom att se att regioner i Sverige tar efter vårt arbetssätt. EU:s kommissionär Danuta Hübner framhåller ofta norra Sverige som en framgångsregion i Europa och lyfter bl.a. utvecklingen inom bioenergi, turism, bioteknik och gruvnäring.

Fördelningen av strukturfondsmedlen åren 2007-2013 har också blivit bra för norra Sverige. Genom strategisk intressebevakning, framtagande av faktarapporter, byggande av allianser, möten med kommissionärer, tjänstemän och EU-parlamentariker i Bryssel, kontakter med regering och riksdag, kontinuerlig dialog och gemensamma ställningstaganden har vi fått gehör för de speciella förutsättningar som råder i norra Sverige. Vi har visat att man kan inte bara ta hänsyn till BNP när strukturfondsmedlen ska fördelas, utan långa avstånd, kargt klimat, avbefolkning och andra geografiska faktorer måste också vägas in. Norra Sverige kompenseras därför för detta, vilket resulterat i att av regionalfondens hittills tilldelade 8,4 miljarder kronor kommer 3,8 miljarder, eller 45%, att gå till de fyra nordligaste länen år 2007-2013.

Arbetet för Europaforum Norra Sverige är däremot inte över, snarare tvärtom. I februari samlades över 240 deltagare i Luleå för att under två dagar diskutera och ta ett omtag inför framtiden. Framför oss ligger viktiga händelser såsom översynen av EU:s budget år 2009, det svenska ordförandeskapet hösten samma år, och framför allt nästa strukturfondsperiod som börjar 2014. Vi förtroendevalda, som leder Europaforum Norra Sveriges arbete, vill ha en fortsatt europeisk sammanhållningspolitik, och kommer att fortsätta att påverka EU!

Jens Nilsson (s), Jämtland
Thomas Andersson (c), Jämtland
Mona-Lisa Norrman (v), Jämtland
Glenn Nordlund (s), Västernorrland
Benny Eriksson (s), Västernorrland
Jonny Lundin (c), Västernorrland
Erik Bergkvist (s), Västerbotten
Ewa-May Karlsson (c), Västerbotten
Harriet Classon (s), Västerbotten
Bo Johansson (s), Norrbotten
Brith Fäldt (v), Norrbotten
Kent Ögren (s), Norrbotten

Senast ändrad: 2015-03-11 kl. 15:15