Europaforum Norra Sveriges skrivelse avseende synpunkter om statsstöd

Reglerna för när medlemsländer får ge offentligt stöd till företag ska förenklas och göras tydligare. I dag får EU:s medlemsländer inte ge statsstöd som på något sätt snedvrider konkurrensen på den inre marknaden.

Gruppundantagen för vissa former av statliga stöd finns för att medlemsländerna inte skall behöva söka godkännande i förhand för varje stödordning man vill införa i sitt land. Fem undantag finns, nämligen stöd till småföretag, till forskning i småföretag, för att skapa ökad sysselsättning, stöd till utbildning och för regionalt stöd. Kommissionen föreslår att en ny gemensam förordning tydligt reglerar vad som gäller för dessa undantagna grupper. Man föreslår även att utvidga undantagen till att även gälla stöd till jordbruk, fiske, transporter, miljöåtgärder samt för riskkapital till forskning. Till nästa sommar, 2008, planerar kommissionen att lägga ett slutligt förslag om nya EU-regler för statsstöd.

pdf Europaforum Norra Sveriges skrivelse i sin helhet

Senast ändrad: 2015-03-11 kl. 15:15