Krav från Europaforum - extra EU-medel till satsningar på infrastruktur i norra Sverige

Under Europaforum i Umeå idag torsdag slog de fyra nordligaste länen fast att norra Sveriges unika utvecklingspotential måste tas tillvara genom en extra fördelning av EU-medel, så kallad gleshetsbonus.

I en skrivelse till regeringen och EU-kommissionen kräver Europaforums politiker att gleshetsbonusen bör användas till infrastruktursatsningar inom bredband, gods- och persontransporter i norra Sverige.

– Det borde vara en självklarhet att vi får använda gleshetsbonusen till att överbrygga de stora avstånden i vårt glesa län. Jag är förvånad och oroad över att EU-kommissionen och regeringen inte tydligt uttalar detta, säger Kent Ögren, landstingsstyrelsens ordförande i Norrbotten.

I riktlinjerna för framtagande av förslag till regionala strukturfondsprogram står att norra Sverige ska få en extra tilldelning av EU-medel, i form av en så kallad gleshetsbonus. Denna är avsedd att främja utvecklingsmöjligheter och utmaningar i dessa områden, i enlighet med EU 2020 målen.

En fungerande och tillgänglig infrastruktur för it har stor betydelse för möjligheten att bo, driva företag och tillhandahålla samhällsservice i norra Sverige. En utmaning är dock att det i stora områden saknas incitament för marknaden att göra nödvändiga investeringar i bredbandsinfrastruktur.

- Det här är en viktig fråga för norra Sveriges framtid och nu måste vi jobba tillsammans för att dessa medel ska kunna satsas där de gör mest nytta, säger Kent Ögren, landstingsstyrelsens ordförande i Norrbotten och rapportör i Europaforum Norra Sverige.

Norra Sverige är dessutom beroende av väl fungerande och robusta transportsystem för såväl gods- som persontrafik. För att säkerställa ett klimatsmart hållbart transportsystem och resande är det ytterst angeläget att medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden ska kunna användas.

Europaforum Norra Sverige

Europaforum Norra Sverige (EFNS) är ett nätverk för politiker på lokal och regional nivå från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. EFNS är en mötesplats och kunskapsarena där EU:s politik analyseras och diskuteras i de avseenden där den berör norra Sverige. EFNS bevakar europafrågor för att påverka EU:s lagstiftning, EU:s strategier och handlingsprogram samt EU:s budget. Syftet med EFNS är att tillvarata norra Sveriges intressen både på den europeiska arenan och i förhållanden till den nationella nivån i frågor med ett tydligt europeiskt perspektiv. Vid dagens konferens i Umeå deltog cirka 150 politiker och tjänstemän.

Europaforum Norra Sveriges inspel till slutförhandlingarna (pdf)

Läs mer om Europaforum i Umeå

Senast ändrad: 2015-03-11 kl. 15:15