Människors lika värde – förutsättning för tillväxt och fred i Europa

Europaforum Norra Sverige (EFNS) vill med anledning av årets val till Europaparlamentet lyfta problem med växande främlingsfientlighet och EU:s bristande flyktingpolitik, utifrån Norra Sveriges perspektiv, behov och möjligheter.  

• Öppenhet, fri rörlighet, social inkludering, sammanhållning, demokrati, rättsäkerhet och alla människors lika värde måste fortsatt värnas och främjas i Europa.

• Europaforum Norra Sverige förordar en rättssäker och inkluderande flyktingmottagning där EU:s medlemsstater och regioner tar ett gemensamt ansvar.

Geografisk och social inkludering avgörande för ekonomisk tillväxt

Lågkonjunktur och hög arbetslöshet har öppnat för en populistisk politik som ofta problematiserar i fel ände. Den snäva problembeskrivning som råder kring EU:s flyktingpolitik stämmer inte överens med verklighetens utmaningar, och är oftast baserad på rädsla snarare än fakta.

Sanningen är att norra Sverige och Europa är i akut behov av människor. Det råder underskott på socialt kapital och arbetskraft, därför är satsningar på både geografisk- och social inkludering avgörande för ekonomisk tillväxt. Inte minst för norra Sverige där behovet av kompetent och diversifierad arbetskraft är särskilt stort.

I Europa 2020-strategin beskrivs öppen och gränsöverskridande sammanhållning som en av de mest betydande faktorerna för ekonomisk återhämtning. Tillväxten ska vara smart, hållbar och framförallt inkluderande. Men strategins genomförande hotas nu av EU-skepsis och växande exkluderingspolitik.

Viktigt vägval för Europas framtid

Trots smärtsamma erfarenheter av extrempolitiska härjningar, verkar Europas historia upprepa sig. Ekonomisk kris, massarbetslöshet, minskad social trygghet och ökad polarisering banar återigen väg för politik med enkla lösningar. Kontrasterna växer sig allt större i det mångkulturella och inkluderande Europa som EU:s medlemsstater och regioner gemensamt försökt forma under decennier.

I flera Europeiska länder finns i dag partier som anammat högerpopulismen och gjort den rumsren. På sikt riskerar rumsren högerpopulism att också legitimera partier som är beredda att gå ännu längre, ofta med åsidosättande av demokratiska principer och mänskliga rättigheter som följd.

Valet till Europaparlamentet riskerar att bli en språngbräda för fascism, EU-fientlighet och exkluderande politik att etablera sig på europeisk nivå. Unionens aktiva arbete med fred, mångfald och demokrati kan därmed äventyras.

Europaforum Norra Sverige uppmanar därför politiska partier, medlemsstater, medborgare och Europeiska unionens olika institutioner att fortsatt främja öppenhet, fri rörlighet, social inkludering och sammanhållning, men framförallt slå vakt om demokrati, rättsäkerhet och alla människors lika värde. Europa får aldrig legitimera aldrig främlingsfientlighet, rasism och fascism.

EU:s flyktingmottagning

Med anledning av händelserna i Medelhavet och italienska Lampedusa, vill Europaforum Norra Sverige lyfta viktiga samvetsfrågor för samtliga medlemsregioner inom den Europeiska Unionen. Flyktingar som söker sig till den kontinent som gjort sig känd för fred, rättvisa och framtidshopp tillåts i dag drunkna utanför kontinentens kust. Flyktingar som lyckas ta sig över havet blir endera internerade eller behandlade rättssäkert, beroende på vilken gräns de passerar.

Situationen är farlig och ohållbar. Farlig därför att den odlar ett människofientligt synsätt som är en grogrund för fascism. Ohållbar därför att inhuman och orättvis behandling av flyktingar riskerar att urholka EU som fredsprojekt.

Hela Europa måste ta gemensamt ansvar genom att utveckla ett immigrationssystem som garanterar mänskliga rättigheter och human anständighet. De lokala och regionala nivåernas skiftande förutsättningar, behov och möjligheter måste beaktas tydligare vid formandet av gemensamma lösningar för flyktingmottagning.

Europaforum Norra Sverige förordar en rättssäker inkluderande flyktingmottagning där EU:s medlemsstater och regioner tar ett gemensamt ansvar. Europaforum Norra Sverige ser därför med oro på den destruktiva tonen i det nya ordförandeskapets agenda, med tveksamma problemformuleringar och krav på skärpt gränsövervakning snarare än förhoppningar om att skapa bättre, humanare och mer inkluderande mottagning.

Läs uttalandet i sin helhet.

 

Senast ändrad: 2015-03-11 kl. 15:15