Skrivelse till Näringsdepartementet, statsrådet Ulrica Messing

Det är av vikt att Norra Sverige får behålla de 104 Euro/capita från EU:s Regionala utvecklingsfond och Sociala fonden. Det framgår av den skrivelse som EuropaForum Norra Sverige tillsammans med landshövdingarna i de fyra nordligaste länen har lämnat till Regeringen och Näringsdepartementet inför den kommande medelstilldelningen. Skrivelsen följs upp med besök hos Ulrica Messing.

Detta är ett av flera inspel som görs just nu. Den nya strukturfondsperioden träder i kraft 1 januari 2007 och arbetet med att fördela de framtida strukturfonderna på nationell nivå pågår just nu. Klart är att Norra Sverige inte längre kommer att vara ett mål 1-område utan mål 2-område. Totalt tilldelas Sverige 16 miljarder SEK varav 2 miljarder SEK är låsta för kompensation till norra Sverige för utfasning från mål 1. Hur resterande del ska fördelas är ännu inte klart.

Inför beslutet pågår en rad aktiviteter från norra Sverige. Ett faktaunderlag som visar grunden för vår position har tagits fram inför Fokusgruppens möte. Dessutom gör rektorerna vid de tre universiteten i Norra Sverige tillsammans med EuropaForum Norra Sverige ett inspel i form av en skrivelse angående strukturfondernas betydelse för fortsatta FoU-satsningar.

 

pdfLäs skrivelsen

Senast ändrad: 2015-03-11 kl. 15:15