Utvärdering av Programmeringsarbetet

Bland de politiska positioner som antagits under EFNS bygger en av dem på den utvärdering som gjorts av programframtagningsarbetet för den nya strukturfondsperioden 2014-2020.

Terese Ryndal, internationell strateg vid Region Västerbotten, och Aurora Pelli, analytiker vid Region Västerbotten, redogjorde för den utvärdering som gjorts.

– Partnerskapsöverenskommelsen skulle vara vägledande för programmeringsarbetet. Dessvärre blev den försenad och kom att utarbetas parallellt med programmen. Därmed blev partnerskapsöverenskommelsen istället en övergripande bild av hur programmen faktiskt kom att se ut – ett informationshäfte över de svenska programmen, inte en vägledning.
Regeringens egna riktlinjer blev avgörande för hur programmen kom att se ut, sade Terese Ryndal.

Bättre dialog mellan stat och region

Inför den kommande programperioden finns drygt 3 miljarder kronor i regionalfondsinsatser för norra Sverige. Enligt utvärderingen har man från nationell nivå inte ansträngt sig för att ta till sig av regionernas kunskap om hur medel på bästa sätt kan användas. Istället har man istället utgått från samma förutsättningar och mönster som tidigare. Gruppen som utvärderat programframtagningsarbetet menar att svenska staten behöver stärka dialogen mellan kommission, stat och regioner för att programmedlen ska effektiviseras utifrån regionala behov och förutsättningar.

– EU kommissionen öppnade upp för nya angreppssätt för fondernas programutformning och genomförande, något som Sverige inte har tagit tillvara, sade Terese Rydal, internationell strateg vid Region Västerbotten.

En annan förbättringsåtgärd som utvärderingen pekar på är att det från statligt håll varit otydligt vilket departement som ägt frågan om programprocessen. EFNS anser att arbetet med att ta fram programmen har kännetecknats av en bristande dialog med den regionalpolitiska nivån.  Tidsnöd och brist på insyn har präglat programskrivningsprocessen och försvårat den regionala nivåns möjligheter att bidra med kompetens och erfarenheter.

Läs den antagna positionen om utvärdering av programframtagningsarbetet för den nya strukturfondsperioden 2014-2020.

För mer information

Terese Ryndal

070-690 57 06
terese.ryndal@regionvasterbotten.se

Aurora Pelli

Analytiker Region Västerbotten

070-611 57 77

aurora.pelli@regionvasterbotten.se

 

Senast ändrad: 2015-03-13 kl. 14:11